Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού

Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-7105
7ο/9ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

2 Θ – 2 Ε
Γεώργιος Πρεζεράκος (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Εμπειρικά συμπεράσματα και διαδεδομένες αντιλήψεις αναφορικά με την ανάπτυξη λογισμικού. Μεθοδολογία SCRUM (ρόλοι, διαδικασίες, ανάλυση απαιτήσεων). Σχεδιαστικά πρότυπα (patterns). Αρχιτεκτονικές Enterprise εφαρμογών. Βέλτιστες πρακτικές συγγραφής κώδικα. Dependency Injection – Aspect Oriented Programming.  Έλεγχος μονάδων (Unit Testing) και Έλεγχος Ολοκλήρωσης (Integration Testing). Ανάπτυξη υπηρεσιών στο Υπολογιστικό Νέφος. Νομικά και διοικητικά θέματα διαχείρισης έργων λογισμικού.