Σύνταξη Τεχνικού Κειμένου

Σύνταξη Τεχνικού Κειμένου

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-4007
4ο
Υποχρεωτικό(Υ)

Ώρες:
Διδάσκοντες:

Σύνδεσμοι:

Περιγραφή

Παρουσίαση μαθήματος, ύλης, βιβλίων, ασκήσεων, διαδικασιών, διδασκόντων, επιστημονικοί οργανισμοί. Απλά κείμενα, συζήτηση σε fora, δημιουργία ιστολογίων, βιογραφικό σημείωμα, αυτοπεριγραφικό σημείωμα. Βιβλιογραφία: αναζήτηση και οργάνωση βιβλιογραφικών πηγών, εργαλεία. Ζητήματα λογοκλοπής, εργαλεία εντοπισμού λογοκλοπής. Είδη τεχνικών κειμένων, προτάσεις για χρηματοδότηση. Επιστημονικά άρθρα, επιστημονομετρία, διαδικασίες κρίσης σε συνέδρια και περιοδικά. Τεχνικές επεξεργασίας κειμένων, TeX και LaTeX. LaTeX, εργαλεία, εξισώσεις, πίνακες, εικόνες. Παραδείγματα σύνθεσης κειμένων σε LaTeX. Παρουσιάσεις, εργαλεία (power point, beamer, prezi), διαφάνειες, στοιχεία μιας καλής ομιλίας. Διαδικτυακές παρουσιάσεις, συνεντεύξεις. Διπλωματικές εργασίες, στοιχεία μιας καλής διπλωματικής εργασίας, posters και poster διπλωματικής. Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών, σε Τμήμα, σε ΤΕΕ, σε ευρύ κοινό, σε τεχνικό κοινό.