Τεχνολογία και Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών

Τεχνολογία και Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-8307
8ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

2 Θ – 1 ΑΠ/Φ – 1 Ε
Ιωάννης Έλληνας (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Εισαγωγικές έννοιες στην πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού Android, Χρήση του Android Studio για ανάπτυξη εφαρμογών, Εφαρμογές και Δραστηριότητες, Ανάλυση δομής εφαρμογών, Διεπαφή Χρήστη και  Σχεδίαση Διεπαφής Χρήστη, Προθέσεις (τύποι προθέσεων, χρήση προθέσεων, εκπομπή προθέσεων, δέκτες εκπομπής), Υπηρεσίες, Νήματα και Χειριστές, Αποθήκευση Δεδομένων και τρόποι αποθήκευσης, Υπηρεσίες Επικοινωνίας και Διαδικτύωσης, Υπηρεσίες προσδιορισμού θέσης, Σύνδεση Bluetooth, Διαχείριση κάμερας, Αισθητήρες κινητών συσκευών.