Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-8308
7ο/9ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

2 Θ – 1 ΑΠ/Φ – 1 E 
Κωνσταντίνος Μαυρομμάτης (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Βασικές αρχές συστημάτων τηλεπικοινωνιών. Σήματα και Συστήματα, φίλτρα. Μετάδοση Αναλογικού Σήματος, Διαμόρφωση Πλάτους, Συχνότητας, Γωνίας, (ASK, FSK, PSK, OPSK, QAM, OFDM Πολυπλεξία, DMT). Σύμφωνη φώραση, Ψηφιακή Επεξεργασία σήματος για την αντιμετώπιση γραμμικών και μη-γραμμικών φαινομένων στη διάδοση-μετάδοση. Θεωρία ουρών, επιδόσεις (Erlangs, καθυστέρηση στην ουρά, πιθανότητα απόρριψης πακέτου), κωδικοποίηση (trelis, συγκεραστικοί κώδικες, διόρθωση σφαλμάτων), αρχές πολυπλεξίας (PDH, SDH). Θεωρία κίνησης. Αρχές μεταγωγής. Τεχνικές μεταγωγής (διάκριση χώρου και χρόνου). Αρχές σηματοδοσίας.