Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Κωδικός:
Εξάμηνο:
Κατηγορία:
Ροή:

ICE-8303
8ο
Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Ώρες:
Διδάσκοντες:
Σύνδεσμοι:

2 Θ – 1 ΑΠ – 1 E
Βασίλειος Μάμαλης (ΔΕΠ), Γραμματή Πάντζιου (ΔΕΠ)

Περιγραφή

Εφαρμογές ασύρματων δικτύων αισθητήρων (ΑΔΑ) – βιομηχανικές, περιβαντολλογικές,  βιοϊατρικές, IoT εφαρμογές, κ.λπ.). Δομή και Τεχνολογία κόμβων – αισθητήρων. Θέματα σχεδιασμού ΑΔΑ. Δομή και τοπολογίες ΑΔΑ.  Θέματα επικοινωνίας και οργάνωσης. Πρότυπα και MAC Πρωτόκολλα για ΑΔΑ. Πρωτόκολλα δρομολόγησης  για ΑΔΑ.  Ενεργειακά αποδοτικοί αλγόριθμοι συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων σε ΑΔΑ. Θέματα και αλγόριθμοι συνδεσιμότητας, εντοπισμού θέσης, κάλυψης περιοχής και ελέγχου τοπολογίας σε ΑΔΑ. Λειτουργικά συστήματα και ενδιάμεσο λογισμικό για ΑΔΑ. Θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης ΑΔΑ. Θέματα ασφάλειας σε ΑΔΑ. Θέματα και εργαλεία προγραμματισμού ΑΔΑ. Εξομοιωτές και προσομοιωτές ΑΔΑ.