Πρόγραμμα Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Οι σπουδές στα πρώτα επτά (7) εξάμηνα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακή εργασία, εκπόνηση εργασιών και μελέτη περιπτώσεων, είτε αυτόνομα, είτε στα πλαίσια συμμετοχικής εργασίας. Το όγδοο (8ο) εξάμηνο περιλαμβάνει επιπλέον την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας καθώς και την πραγματοποίηση τρίμηνης Πρακτικής Άσκησης, η οποία ωστόσο είναι προαιρετική.

Η προπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών διακρίνεται σε δύο περιόδους. Η πρώτη περίοδος (κορμός) έχει διάρκεια τεσσάρων (4) εξαμήνων και προσφέρει ισχυρό υπόβαθρο βασικών γνώσεων υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ η δεύτερη περίοδος διάρκειας επίσης τεσσάρων (4) εξαμήνων παρέχει γνώσεις εμβάθυνσης στην κατεύθυνση επιλογής του φοιτητή.

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Μηχανικής Πληροφορικής και Υπολογιστών είναι οργανωμένες σε τρεις κατευθύνσεις:

    • Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων
    • Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων
    • Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Το Πρόγραμμα Σπουδών υποστηρίζει 77 μαθήματα, εκ των οποίων τα 30 είναι υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, 42 είναι επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα κατανεμημένα στις τρεις Κατευθύνσεις Σπουδών και 5 είναι μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά Γενικής Παιδείας.

Για τη λήψη πτυχίου, ένας φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς σαράντα τέσσερα (44) μαθήματα του ΠΣ, εφόσον δεν πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση, και σαράντα δύο (42) μαθήματα του ΠΣ στην περίπτωση που πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς τα τριάντα (30) Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα του ΠΣ και επιπλέον:

(α) τα τέσσερα (4) Βασικά μαθήματα (ΒΚ) της Κατεύθυνσης Σπουδών που θα επιλέξει, και

(β) δέκα (10) Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ) εκ των οποίων τουλάχιστον τρία (3) ΕΥ της Κατεύθυνσης Σπουδών που θα επιλέξει, και το πολύ επτά (7) ΕΥ μαθήματα από τις άλλες δύο Κατευθύνσεις Σπουδών ή μαθήματα Γενικής Παιδείας (ΓΠ), στην περίπτωση που δεν πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση,
ή
οκτώ (8) Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ) εκ των οποίων τουλάχιστον τρία (3) ΕΥ της Κατεύθυνσης Σπουδών που θα επιλέξει, και το πολύ πέντε (5) μαθήματα από τις άλλες δύο Κατευθύνσεις Σπουδών ή μαθήματα Γενικής Παιδείας στην περίπτωση που πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση.

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές δεν μπορούν να επιλέξουν περισσότερα από δύο (2) μαθήματα Γενικής Παιδείας (ΓΠ).

Τα ΕΥ μαθήματα των τριών Κατευθύνσεων Σπουδών καθώς και τα ΕΥ μαθήματα Γενικής Παιδείας κατανέμονται σε μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου προκειμένου να διευκολύνονται οι φοιτητές στην επιλογή μαθημάτων στα τρία τελευταία εξάμηνα σπουδών και επομένως, στη διαμόρφωση ενός προγράμματος επιλογών τριών τουλάχιστον μαθημάτων από τα μαθήματα της Κατεύθυνσης Σπουδών Επιλογής τους και επτά το πολύ μαθημάτων από οποιαδήποτε Κατεύθυνση Σπουδών ή από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους και τις κλίσεις τους. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η ευελιξία επιλογών και η δυνατότητα προσαρμογής του προγράμματος σπουδών στις προσωπικές ανάγκες ή απαιτήσεις των φοιτητών.

Οι φοιτητές ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και τους απονέμεται τίτλος σπουδών όταν εξεταστούν επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών και συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το Πρόγραμμα Σπουδών και τα Περιγράμματα των μαθημάτων από τους παρακάτω συνδέσμους: