Πτυχιακή Εργασία

Η Πτυχιακή Εργασία έχει ερευνητικό, μελετητικό, αναπτυξιακό ή εφαρμοσμένο ερευνητικό χαρακτήρα και εκπονείται από κάθε φοιτητή, είτε ατομικά, είτε σε συνεργασία με έναν ακόμη φοιτητή. Παρέχεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να αποκτήσουν σημαντικές εμπειρίες από την ολοκληρωμένη μελέτη σε βάθος ενός θέματος της ειδικότητάς τους. Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι υποχρεωτική στο όγδοο (8) εξάμηνο σπουδών και δηλώνεται ταυτόχρονα με την υποβολή δηλώσεων των υπολοίπων μαθημάτων στο εξάμηνο.

Κάθε πτυχιακή εργασία μπορεί να εκπονηθεί από έναν φοιτητή ή από ομάδα δύο φοιτητών και επιβλέπεται/εξετάζεται από τριμελή επιτροπή μελών του Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος, της οποίας το ένα μέλος είναι ο εισηγητής της εργασίας. Η τριμελής επιτροπή καθορίζεται με την έγκριση του θέματος από τον αντίστοιχο τομέα.

Μετά την επιτυχή εξέταση της πτυχιακής, το ενημερωμένο κείμενο θα πρέπει να κατατίθεται στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Ιδρύματος.

Οι συνολικές πιστωτικές μονάδες (ECTS) της διπλωματικής εργασίας είναι 20.