Πρακτική Άσκηση

Για ανακοινώσεις και αγγελίες θέσεων Πρακτικής Άσκησης σε επιχειρήσεις πατήστε εδώ.

 

2-11-2018 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης

31-01-2019 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης

27-05-2019 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης

26-09-2019 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης

28-01-2020 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ:


Οι φοιτητές που προέρχονται από το πρώην ΤΕΙ Αθήνας μπορούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση εφόσον πληρούνται τα εξής κριτήρια:

 • Να διανύουν το 8ο (ή μεταγενέστερο) εξάμηνο σπουδών,
 • Να έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών ΤΕΙ και
 • Να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα 12 μαθήματα ειδικότητας του προγράμματος σπουδών ΤΕΙ, ο αριθμός των οποίων μπορεί να διαφοροποιηθεί με απόφαση της Πρυτανείας του Ιδρύματος.

Οι φοιτητές που προέρχονται από το πρώην ΤΕΙ Πειραιά μπορούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση εφόσον πληρούνται τα εξής κριτήρια:

 • Να διανύουν το 8ο (ή μεταγενέστερο) εξάμηνο σπουδών,
 • Να έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών ΤΕΙ και
 • Από τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων που έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία, τα έξι (6) να είναι μαθήματα ειδικότητας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ:

1. Γενικές πληροφορίες

1.1 Η πρακτική άσκηση στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος μπορούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση (ΠΑ), η οποία είναι προαιρετική, διαρκεί 3 μήνες πλήρους απασχόλησης, αντικαθιστά 1 Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ) μάθημα και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

1.2 Σκοπός

Κύριος στόχος της ΠΑ είναι η αποτελεσματική σύνδεση των φοιτητών του Τμήματος με την αγορά εργασίας. Η ΠΑ δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να συσχετίσουν θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους με τα προβλήματα των χώρων εφαρμογής. Έτσι, οι φοιτητές με την εμπειρία που αποκτούν από την πραγματοποίηση ΠΑ έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όταν αναζητούν απασχόληση μετά την αποφοίτησή τους.

1.3 Χρονικές περίοδοι

Η ΠΑ πραγματοποιείται σε τρεις (3) χρονικές περιόδους: Νοέμβριος-Ιανουάριος, Μάρτιος-Μάιος και Ιούλιος-Σεπτέμβριος.

1.4 Εποπτεία ΠΑ

Η ΠΑ είναι εποπτευόμενη από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, τα οποία ορίζονται από την Επιτροπή ΠΑ. Οι επόπτες έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν και να καθοδηγούν τους ασκούμενους φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια της ΠΑ, να επικοινωνούν με τους φορείς και να συμπληρώνουν τα σχετικά έντυπα που αφορούν στις αξιολογήσεις.

1.5 Φορείς υποδοχής

Η ΠΑ εκπονείται κυρίως σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Εάν οι φορείς αυτοί δεν έχουν ως κύριο αντικείμενο των εργασιών τους την Πληροφορική μπορούν να απασχολήσουν φοιτητές με την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο και η φύση της εργασίας των ασκουμένων, σαφώς, σχετίζεται με το χώρο της Πληροφορικής, υπό ευρεία έννοια. Η επιλογή του φορέα μπορεί να γίνει και από τον ίδιο το φοιτητή. Βέβαια η επιλογή αυτή θα πρέπει να εγκριθεί από την επιτροπή πρακτικής άσκησης.
Οι φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ΠΑ του Τμήματος πρέπει να ανακοινώνουν τις προσφερόμενες θέσεις ΠΑ στη Γραμματεία του Τμήματος, αποστέλλοντας σχετικό e-mail, καθώς και να τις καταχωρούν στο «Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ» (https://atlas.grnet.gr/), όπου πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι.

2. Διαδικασία πριν την έναρξη ΠΑ

Σε εύλογο χρόνο πριν την έναρξη ΠΑ κάθε περιόδου, η Γραμματεία του Τμήματος δημοσιοποιεί τους φορείς απασχόλησης με τις προσφερόμενες θέσεις ΠΑ. Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ΠΑ καλούνται σε συγκεκριμένες προθεσμίες να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος δηλώνοντας, κατά σειρά προτεραιότητας, το ενδιαφέρον τους για τρεις το πολύ από τις διαθέσιμες θέσεις ΠΑ για τις οποίες λαμβάνουν γνώση είτε από τον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος είτε από το «Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ» (https://atlas.grnet.gr/). Στη συνέχεια, οι αιτήσεις αξιολογούνται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, η οποία προβαίνει στην τελική επιλογή των φοιτητών για τη κάλυψη των προσφερομένων θέσεων, καθώς και στη σχετική ενημέρωση των φορέων απασχόλησης. Προφανώς, εάν ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων ΠΑ είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το πλήθος των φοιτητών που έχουν κάνει αίτηση, η Επιτροπή ΠΑ προβαίνει στην τοποθέτηση όλων των φοιτητών. Οι θέσεις που έχουν προκύψει μετά από διερεύνηση των ίδιων των φοιτητών ανακοινώνονται και καταλαμβάνονται από αυτούς, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλογής.

2.1 Κριτήρια επιλογής

Η Επιτροπή ΠΑ αξιολογεί τις αιτήσεις των φοιτητών με τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Ο φοιτητής να διανύει το 8ο (ή μεταγενέστερο) εξάμηνο σπουδών (κριτήριο αποκλεισμού),
 2. Ο φοιτητής να έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών (κριτήριο αποκλεισμού),
 3. Κοινωνικά κριτήρια (όπως υπαγωγή σε ειδική κοινωνική ομάδα) (μόρια:20),
 4. Μέσος όρος βαθμολογίας ολοκληρωμένων μαθημάτων (μόρια: 20),
 5. Αριθμός μαθημάτων, επιπλέον των 2/3 του συνόλου των μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει με επιτυχία (κριτήριο 2), στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο φοιτητής (μόρια: 10).

Η λίστα κατάταξης των φοιτητών ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι δυνητικά δικαιούχοι έχουν δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων εντός 3 εργάσιμων ημερών.

2.2 Ενέργειες φοιτητή

Ο φοιτητής που επιλέγεται να πραγματοποιήσει ΠΑ πρέπει:
να κάνει εγγραφή στο «Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ» (https://atlas.grnet.gr/),
να υπογράψει τη Σύμβαση ΠΑ, η οποία εκδίδεται σε πέντε (5) αντίτυπα και να κρατήσει το ένα από αυτά αφού υπογραφούν όλα τα αντίτυπα από όλους τους εμπλεκόμενους (Φορέας Υποδοχής, Φοιτητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος, Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Έργου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ). Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του διαθέτει τη σχετική προς συμπλήρωση Σύμβαση,
να συμπληρώσει ηλεκτρονικά το έντυπο που αφορά συγκεντρωτικά στοιχεία για την ΠΑ (Έντυπο 2) και να το αποστείλει στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος, ο οποίος και διαθέτει το σχετικό προς συμπλήρωση έντυπο,
να εκδώσει Α.Μ.(ΙΚΑ), εάν δε διαθέτει, σε συνεννόηση με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
να διαθέτει βιβλιάριο Τραπέζης (ενδείκνυται η Τράπεζα Πειραιώς με την οποία συνεργάζεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής), στο οποίο ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα καταθέτει τις αποδοχές του.

2.3 Ενέργειες φορέα υποδοχής ΠΑ

Ο φορέας υποδοχήςαφού, (α) ενημερωθεί για το ονοματεπώνυμο του φοιτητή που θα υποδεχθεί για ΠΑ, (β) λάβει ηλεκτρονικά τα σχετικά προς συμπλήρωση έντυπα, πρέπει (ο νόμιμος εκπρόσωπός του):
να υπογράψει και να σφραγίσει τη Σύμβαση ΠΑ, η οποία εκδίδεται σε πέντε (5) αντίτυπα και να κρατήσει το ένα από αυτά, αφού, προηγουμένως, υπογραφούν όλα τα αντίτυπα από τους εμπλεκόμενους (Φορέας Υποδοχής, Φοιτητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος, Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Έργου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ). Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος διαθέτει τη σχετική προς συμπλήρωση Σύμβαση.
να συμπληρώσει, υπογράψει και να σφραγίσει εις τριπλούν «βεβαίωση αποδοχής φοιτητή για πρακτική άσκηση» (Έντυπο 1). Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος διαθέτει το σχετικό προς συμπλήρωση έντυπο,
να καταχωρήσει στο «Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ» (https://atlas.grnet.gr/), όπου πρέπει να είναι εγγεγραμμένος, την προσφερόμενη θέση εργασίας.

3. Διαδικασία κατά τη διάρκεια ΠΑ

Στο διάστημα αυτό τόσο ο επόπτης Καθηγητής όσο και ο επόπτης της επιχείρησης καθοδηγούν το φοιτητή.
Κατά τη διάρκεια της τρίμηνης ΠΑ, ο ασκούμενος φοιτητής:
απευθύνεται στον επόπτη του φορέα υποδοχής ή/και στον επόπτη Καθηγητή για οποιοδήποτε θέμα/πρόβλημα προκύψει,
συμπληρώνει το βιβλίο ΠΑ. Συγκεκριμένα περιγράφει σε αυτό αναλυτικά και με σαφήνεια τις εργασίες με τις οποίες ασχολήθηκε σε μηνιαία βάση. Εκτός από το φοιτητή το βιβλίο πρακτικής άσκησης συμπληρώνεται και από τον υπεύθυνο του φορέα που έχει οριστεί για την επίβλεψη του φοιτητή. Τα σημεία, που συμπληρώνονται από τον υπεύθυνο, υπογράφονται από αυτόν και σφραγίζονται με τη σφραγίδα του φορέα,
λαμβάνει κάθε μήνα χρηματικό ποσό, το οποίο ορίζεται κεντρικά και ενιαία για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της πράξης της ΠΑ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και υπολογίζεται αναλόγως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και της εκτίμησης του αριθμού των φοιτητών που θα συμμετάσχουν σε αυτή.

4. Διαδικασία με την ολοκλήρωση ΠΑ

Στο τέλος της ΠΑ και εντός 10 ημερών από την περάτωσή της:

4.1 Ο φοιτητής:

επιστρέφει συμπληρωμένο το βιβλίο της πρακτικής άσκησης στη Γραμματεία του Τμήματος και καταθέτει μια βεβαίωση πραγματοποίησης ΠΑ που συντάσσει ο φορέας υποδοχής.

4.2 Ο φορέας υποδοχής:

συμπληρώνει και υπογράφει τα μέρη του βιβλίου ΠΑ που τον αφορούν,
συντάσσει και υπογράφει σχετική βεβαίωση πραγματοποίησης της ΠΑ για το φοιτητή η οποία θα αναφέρει τις ημερομηνίες έναρξης και περάτωσης της πρακτικής άσκησης καθώς και το αντικείμενο απασχόλησής του. Επίσης πρέπει να πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος φοιτητής περάτωσε με επιτυχία την πρακτική του άσκηση.

4.3 Ο επόπτης Καθηγητής:

Συμπληρώνει την έκθεση πεπραγμένων για κάθε φοιτητή που έχει υπό την εποπτεία του.

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (Αξιολόγησης φοιτητών)
Δημήτρης Κεχαγιάς, Καθηγητής (Επιστημονικός υπεύθυνος)
Νικήτας Καρανικόλας, Καθηγητής
Αναστασία Βελώνη, Λέκτορας Εφαρμογών