Κλειώ Σγουροπούλου

Η Κλειώ Σγουροπούλου κατέχει δίπλωμα και διδακτορικό δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Είναι Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Διευθύντρια του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου και Αν. Διευθύντρια του ερευνητικού εργαστηρίου «Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης».

Το γνωστικό της αντικείμενο και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντάσσονται στην επιστημονική περιοχή της μηχανικής λογισμικού με έμφαση στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την τυποποίηση των Μαθησιακών Τεχνολογιών. Έχει συμμετάσχει ως κύρια ερευνήτρια ή επιστημονικά υπεύθυνη σε 26 εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα που σχετίζονται με την ηλεκτρονική μάθηση, τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (OER), τα μαθησιακά αποτελέσματα, τη μοντελοποίηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την ενίσχυση της διά βίου μάθησης, τα ευφυή και προσαρμοστικά συστήματα μάθησης, τα ανοικτά δεδομένα και την εξόρυξη/ανάλυση εκπαιδευτικών δεδομένων.

Η κ. Σγουροπούλου είναι συντονίστρια της Τεχνικής Επιτροπής 48/ΟΕ3 του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), Εθνική εκπρόσωπος και εκλεγμένη Αντιπρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) «ΤΠΕ για τη Μάθηση, την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση» καθώς και Εθνική εκπρόσωπος στον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO). Έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη πληθώρας τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων και διατέλεσε συντονίστρια του έργου της CEN για τη σύνταξη του Ευρωπαϊκού προτύπου “European Learner Mobility Achievement Information (EuroLMAI)”. Τον Φεβρουάριο του 2011, το EuroLMAI ψηφίστηκε επίσημα από 27 κράτη μέλη της ΕΕ και αποτελεί ένα από τα πρώτα ευρωπαϊκά πρότυπα στον τομέα των μαθησιακών τεχνολογιών.

Η κ. Σγουροπούλου έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 90 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, επιστημονικές συλλογές και πρακτικά συνεδρίων. Είναι κριτής σε διακεκριμένα περιοδικά και έχει διατελέσει General Chair, Program Chair και μέλος επιτροπών προγράμματος επιστημονικών συνεδρίων.

Address
Κ16.123, Κ16, Πανεπιστημιούπολη 1