Ερευνητικά Εργαστήρια

Στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών λειτουργούν οκτώ θεσμοθετημένα Ερευνητικά Εργαστήρια:

Εργαστήριο Διαχείρισης Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης (Information, Data and Knowledge Management)

Εργαστήριο Προηγμένων Συστημάτων Γνώσης, Εικόνας και Πληροφορίας (Advanced Knowledge, Image & Information Systems)

Εργαστήριο Παράλληλων και Κατανεμημένων Συστημάτων και Δικτύων (Parallel and Distributed Systems and Networks)

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υπολογιστικών Συστημάτων, Βελτιστοποίησης και Ανάλυσης Δεδομένων (Computer Engineering and Systems Optimization)

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης (Educational Technology and e_Learning Systems)

Εργαστήριο Διαδικτυακής Πληροφορικής και Τεχνολογιών Υπολογιστικού Νέφους (Internet and Cloud Computing)

Εργαστήριο Βιομηχανικών και Μηχατρονικών Συστημάτων (Industrial and Mechatronics Systems)

Εργαστήριο Μικροηλεκτρονικής και Συστημάτων VLSI (Microelectronics and VLSI Systems)